Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mcf:hypothesis

Detail CF-vztahu

Záložka obsahuje detailní popis nalezeného CF-vztahu. Vyvoláme ji stiskem tlačítka Detail nebo dvojitým kliknutím myší na řádek v seznamu variant shlukování na záložce s výsledky úlohy pro CF-Miner.

V záhlaví záložky je název atributu, jehož kategorie jsou v histogramu, a dále zjednodušený popis atributů definujících podmnožinu záznamů.

Dále je možné přepínat mezi třemi dílčími záložkami – TEXT (textový popis vztahu, včetně různých charakteristik), DATA (náhled na datovou matici s atributy vystupujícími v tomto vztahu) a záložka FREQUENCIES (grafické znázornění četností kategorií).

Dílčí záložka TEXT

Dílčí záložka obsahuje seznam atributů použitých v tomto vztahu. Následuje tabulka s různými mírami zajímavosti vypočtenými z histogramu, dále samotné hodnoty četnosti kategorií (absolutně i relativně) a konečně údaje pro nejčetnější kategorii.

Dílčí záložka DATA

Dílčí záložka DATA zobrazuje odpovídající kategorii pro každý řádek analyzované datové matici.

Dílčí záložka FREQUENCIES

Poslední dílčí záložka FREQUENCIES zobrazuje četnosti kategorií zvoleného atributu. Vidíme jak histogram, tak i barevnou tabulku s odstínem červené od tmavého po světlý směrem k rostoucí četnosti. Pomocí volby Value můžeme způsob zobrazení četností změnit na relativní – buď k součtu četností (volba Rel sum), nebo ke s maximální četností (volba Rel max). Speciální volba Rel cat zobrazí relativní četnosti vzhledem k četnosti dané kategorie v celé datové matici.


Související témata:

Prohlížení výsledků úlohy pro CF-Miner
CF-Miner

mcf/hypothesis.txt · Poslední úprava: 2015/09/15 21:43 (upraveno mimo DokuWiki)