Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Úvod

Důležité pojmy

Vztahy, s nimiž procedury pracují

GUHA procedury

GUHA procedury - společné prvky

Observační kalkuly - relevantní výsledky

Důležité tématické okruhy

lm_guha_te_tabulka

KL-vztah kategoriálních atributů


Příklad

Příkladem KL-vztahu je vztah kategoriálních atributů DHodnoceni a DPersonal vyjádřený KL-výrazem
DHodnoceni [TauB ≥ 0.94,SUM ≥ 113] DPersonal / HMesto(Praha)PTypPobytu(rekreační),
kterému odpovídá výstup procedury KL-Miner uvedený v následujícím obrázku.

Uvedený KL-vztah se týká matice dat Hotel. Platí:

 • KL-vztah se týká atributu DHodnoceni s kategoriemi nižší, průměr, vyšší a atributu DPersonal s kategoriemi nespokojen, průměr, spokojen.
 • V levé části je KL-tabulka
  KL(DHodnoceni,DPersonal, Hotel / HMesto(Praha)PTypPobytu(rekreační). Tabulka uvádí frekvence pro kombinace kategorií atributů DHodnoceni a Personal v podmatici
  Hotel / HMesto(Praha)PTypPobytu(rekreační) matice dat Hotel. 45 řádků podmatice odpovídá kombinaci kategorií nížší + nespokojen, analogicky pro ostatní kombinace kategorií. V pravé části je sloupcový graf pro jednotlivé kombinace.
 • Je zřejmé, že mezi atributy DHodnoceni a DPersonal je pozitivní pořadová korelace. To je vyjádřeno i hodnotou Kendallova korelačního koeficientu TauB. Platí TauB = 0.94.
 • Podmatice dat Hotel / HMesto(Praha) ∧ PTypPobytu(rekreační) má celkem
  45 + 0 + 0 + … + 0 + 1 + 45 = 113 řádků.
 • Vztah kategoriálních atributů DHodnoceni a DPersonal je vyjádřený KL-výrazem
  DHodnoceni ↑↑[TauB ≥ 0.94,SUM ≥ 113] DPersonal / HMesto(Praha) ∧ PTypPobytu(rekreační),
  který je pravdivý pro matici dat Hotel.

KL-vztah a KL-výraz

KL-vztahem rozumíme vztah dvou kategoriálních atributů na podmatici matice dat. Pro vyjádření
KL-vztahu se používá KL-výraz RC/χ kde

KL-výraz RC/χ může být na dané matici M pravdivý nebo nepravdivý. Pokud je pravdivý, pak říkáme, že kategoriální atributy R a C jsou na matici dat M ve vztahu daném KL-kvantifikátorem ≈, nebo že
KL-vztah RC/χ platí na matici dat M.

Určení, zda KL-vztah RCplatí v matici dat M se provádí na základě KL-tabulky.

Výrazy KL-vztah a KL-výraz se obvykle používají jako synonyma.

KL-tabulka a podmíněná KL-tabulka

KL-tabulkou KL(R,C,M/χ) pro KL-vztah RC/χ a matici dat M rozumíme kontingenční tabulku atributů R a C v podmatici M/χ, viz též následující obrázek.

KL-tabulku KL(R,C,M/χ) zapisujeme i ve stručné formě {ni,j}, případně {ni,j}K,L. Platí:

 • Atribut R má kategorie r1,…,rK a atribut C má kategorie c1,…,cL.
 • ni,j je počet řádků matice M/χ pro které atribut R nabývá hodnotu ri a atribut C hodnotu cj
 • ni,* je počet řádků matice M/χ pro které atribut R nabývá hodnotu ri
 • n*,j je počet řádků matice M/χ pro které atribut C nabývá hodnotu cj
 • n je počet všech řádků matice M/χ.

Některé KL-kvantifikátory využívají i informaci o počtu řádků v celé matici dat M. Proto definujeme
podmíněnou tabulku KLC(R,C,M/χ) jako dvojici ‹ {ni,j},nT › kde nT je počet řádků v celé matici dat M.

KL-kvantifikátor

Symbol „≈“ v KL-vztahu RC/χ se nazývá KL-kvantifikátor. Definuje podmínku týkající se dvojice
‹ {ui,j}K,L, V › kde {ui,j}K,L je matice celých nezáporných čísel o K řádcích a L sloupcích a V je celé číslo splňující V ≥ ΣiΣj ui,j. Podobně jako pro 4ft-kvantifikátor, chápeme i KL-kvantifikátor ≈ jako {0,1}-hodnotovou funkci ≈({ui,j}K,L, V). Platí

 • ≈({ui,j}K,L, V) = 1 pokud je podmínka daná KL-kvantifikátorem ≈ splněna pro matici {ui,j}K,L a číslo V
 • ≈({ui,j}K,L, V) = 0 pokud podmínka daná KL-kvantifikátorem ≈ pro matici {ui,j}K,L a číslo V splněna není.

KL-kvantifikátory implementované v GUHA proceduře KL-Miner jsou popsány zde.

KL-vztah platí v matici dat

Platnost KL-vztahu RC/χ v matici dat M je definována pomocí KLC(R,C,M/χ) tabulky
KLC(R,C,M/χ) = ‹ {ni,j},nT › takto:

 • RC/χ platí v matici dat M pokud ≈({ni,j},nT) = 1, formálně zapisujeme Val(RC/χ, M) = 1. Pokud není nebezpečí nedorozumění, píšeme pouze ≈(R,C,χ, M) = 1.
 • RC/χ neplatí v matici dat M pokud ≈({ni,j},nT) = 0, formálně zapisujeme Val(RC/χ, M) = 0. Pokud není nebezpečí nedorozumění, píšeme pouze ≈(R,C,χ, M) = 0.
lm_guha_te_tabulka.txt · Poslední úprava: 2020/03/14 17:28 (upraveno mimo DokuWiki)